Natuurstreefbeeld: Vegetatie gedomineerd door Bochtige smele (andere vegetatie cd)

Dit natuurstreefbeeld is een vegetatie die gedomineerd wordt door Bochtige smele. Wat wil zeggen dat Bochtige smele meer dan 50 % uitmaakt van de aanwezige vegetatie. Soorten van andere natuurstreefbeelden zoals schrale graslanden en droge heide komen nauwelijks of niet voor. De bedekking van dwergstuiken is laag (minder dan 20 %) en Struikhei komt weinig voor (minder dan 5 % dekking en maximaal een 100-tal planten per ha).

Bochtige smele kan dominant zijn in droge heide (4030, 2310) en droge schrale graslanden (6230_hn). De vegetatie is dan een gedegradeerd type van deze natuurstreefbeelden en behoort niet tot het hier besproken natuurstreefbeeld.

Bossen waarin Bochtige smele dominant in de kruidlaag staat behoren niet tot dit natuurstreefbeeld.  Zij behoren tot een bosnatuurstreefbeeld of tot een bos dat geen natuurstreefbeeld is.