Habitatrichtlijngebieden, SBZ-H

Europese bescherming van natuurlijke leefgebieden

Definitie: 

De habitatrichtlijn die in 1992 is goedgekeurd door de Europese Unie, regelt de bescherming van leefgebieden die van belang zijn voor de instandhouding van verschillende groepen wilde dieren (uitgezonderd de vogels die via de Vogelrichtlijn al 13 jaar eerder zijn beschermd, zie Vogelrichtlijngebieden) en planten. Met deze richtlijn probeert de EU bij te dragen tot het behoud van de biodiversiteit in de verschillende lidstaten. De Habitatrichtlijngebieden maken, net als de Vogelrichtlijngebieden, deel uit van een netwerk van speciale beschermingszones, Natura 2000, een soort Europees ecologisch netwerk.

Habitatrichtlijngebieden worden afgekort als SBZ-H, Speciale BeschermingsZone van de Habitatrichtlijn.

De habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen zijn afgebakend en kan je opzoeken via geopunt.