Vogelrichtlijn en vogelrichtlijngebieden (SBZ-V)

Europese bescherming van (trek)vogels

Definitie: 

De vogelrichtlijn die is uitgevaardigd in 1979, heeft als doel om de in het wild levende vogels, hun eieren, nesten en hun leefgebieden te beschermen. Deze richtlijn verplicht de lidstaten tot de instandhouding en het herstel van de leefgebieden van vogels door het instellen van speciale beschermingszones, door het onderhoud van de leefgebieden en door het herstel van vernietigde biotopen. De Vogelrichtlijngebieden maken samen met de Habitatrichtlijngebieden een netwerk van speciale beschermingszones, het Natura 2000 netwerk.

Voor soorten die op bijlage 1 staan van deze richtlijn en die voorkomen in Vlaanderen zijn speciale beschermingszones afgebakend zijnde de vogelrichtlijngebieden, afgekort SBZ-V.  Informatie over deze soorten vind je hier.

De vogelrichtlijngebieden of SBZ-V's kan je raadplegen op geopunt.be.