Groot vedermos

Fissidens adianthoides

Groot vedermos is een soort van kustduinen en laagveengebieden. Het mos groeit in donkergroene tot bruingroene zoden op neutrale vochtige humeuze grond, zoals in Blauwgrasland, vochtige duinvalleien, noordhellingen in de kustduinen, natte bossen en heel zelden in kalkgrasland. Het is een karakteristieke soort van trilvenen en Kalkmoeras (7230).