Regionale biomassawerven

Vanwege de invloed op de transportkosten is bij het ontwerpen of ontwikkelen van een optimale logistieke keten voor levering van biomassa de positie van de locaties waar wordt gechipt en de opslag plaatsvindt essentieel. Door het slim positioneren van zogenaamde biomassawerven in een gebied kunnen de afstanden die worden afgelegd met los materiaal worden verkleind en kan dit materiaal op een grootschaligere wijze worden verwerkt. De bedoeling van een biomassawerf is dus het bundelen van biomassa uit de regio en het verwerken hiervan tot een standaard product waar dan kleine tot middelgrote biomassa installaties, zonder grote opslagcapaciteit, van biomassa mee voorzien kunnen worden. Op een biomassawerf kan er niet alleen energiehout verwerkt en opgeslagen worden. Ook hout voor hoogwaardigere toepassingen kan er vermarkt en opgewerkt worden tot timmerhout, paalmateriaal en andere materiaalproducten.
Biomassawerf regio Steiermark, Oostenrijk (Regionaal landschap Lage Kempen ©)
Naast de invloed die biomassawerven hebben op het reduceren van de transportkosten, helpen ze ook om de seizoensgebondenheid van vraag en aanbod op te vangen. Op deze werven kan versnipperde en niet-versnipperde biomassa worden opgeslagen en kan een voorbewerking worden uitgevoerd. Op de werf kan gebruik worden gemaakt van een permanente chipper of van een mobiele chipper die inzetbaar is op meerdere biomassawerven of locaties. Als de biomassa is opgeslagen op een biomassawerf heeft dit meestal weinig effect op de kosten. De kosten stijgen daarentegen wel indien beperkte hoeveelheden biomassa op verschillende plaatsen worden opgeslagen. Het verwerken van deze beperkte volumes en het transport van de chipper naar de verschillende locaties zorgt dan voor extra kosten (Gronalt & Rauch, 2007). De voordelen van een (regionale) biomassawerf zijn samengevat:
  • Door bundeling van de biomassa uit een gebied kan deze biomassa op een uniforme wijze worden vermarkt. Door dit centrale vermarkten worden aan de ene kant kleine volumes gemobiliseerd en aan de andere kant continue leveringen gewaarborgd;
  • Een werf biedt de mogelijkheid tot het bundelen van biomassavolumes afkomstig van verschillende eigenaren en ook uit verschillende biomassabronnen waardoor de (continue) beschikbaarheid van biomassa voor regionale energieopwekking wordt gegarandeerd;
  • Op een regionale werf kan de biomassa uit verschillende bronnen worden opgewerkt tot een uniform product dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet;
  • De transportafstanden van los materiaal worden verkleind.
. (Inverde, Bert Geeraerts)
De koppeling van de biomassawerf aan een bestaande werf voor de inzameling, verwerking en compostering van groenafval levert extra logistieke en planologische voordelen op. De inzamelstructuur bestaat meestal al en hoeft daarom niet vanaf de grond te worden opgebouwd. Daarnaast is de locatie al bekend in de regio en weten de leveranciers de locatie te vinden. Ten slotte heeft het bedrijf meestal al een milieuvergunning en hoeft de vergunningenprocedure niet weer helemaal te worden doorlopen. Indien er concrete plannen zijn voor het opzetten van een biomassaketen in een gebied of regio dient er een goede inschatting gemaakt te worden van de benodigde inzet van machines en mankracht. Een goed hulpmiddel hiervoor vormen beheerplannen (lange termijnplanning van de ingrepen in een bestand of landschapselement) en daaruit voortvloeiende werkplannen of voorbereidende inventarisaties (nauwkeuriger omschrijving van de werkzaamheden per ingreep en berekening van hoeveelheden). Regionale biomassawerven bieden vooral een oplossing voor de inzet van de biomassa in kleinschalige regionale biomassa-installaties. Indien de biomassa wordt geleverd aan een grote biomassacentrale met eigen opslagfaciliteit, biedt een biomassawerf in de regel geen extra voordelen en worden in principe alleen de kosten verhoogd (extra laad- en transportkost). Het is daarom beter om bij grote hoeveelheden op één locatie de biomassa rechtstreeks aan de centrale te leveren.