Rijstgras

Leersia oryzoides

Habitat: 

Rijstgras geeft de voorkeur aan open plaatsen op kale, modderige, zeer voedselrijke en uitgesproken stikstofrijke bodems. De plant is een kensoort van pioniersvegetaties van opdrogende vijverbodems. Ze komt ook voor in nieuwe sloten en recent gegraven plassen. Een voorbeeld daarvan zijn de grindgaten in de Maasvallei. Rijstgras wordt in de waterrijke gebieden verspreid door watervogels.