Emissie

Uitstoot

Definitie: 

Emissie is de uitstoot of lozing van (verontreinigende) stoffen door bepaalde bronnen. De voornaamste bronnen van emissie zijn verkeer, industrie en landbouw. De emissie van sommige vervuilende stoffen, zoals zwavel- en stikstofverbindingen, ligt aan de basis van heel wat milieuproblemen zoals verzuring en vermesting.