BWK: Voormalig militair fort (kf)

BWK-codes: kf

De eenheid kf staat voor oude militaire forten en versterkingswerken zoals schansen en bunkers. Deze versterkte constructies hebben niet alleen een cultuurhistorische, maar vaak ook een ecologische waarde. Ondanks het feit dat de meeste forten gedeeltelijk een recreatieve functie vervullen, herbergen ze veelal een variatie aan levensgemeenschappen: soortenrijke graslanden, ruigtekruidgemeenschappen, open water, struwelen, gemengd loofbos. Meestal zijn forten dan ook als een complex van kf met eenheden van dergelijke begroeiingen gekarteerd. De verschillende biotopen kunnen echter ook als aparte vlakken in kaart gebracht zijn.