BWK: Recreatiegebied (uv, uc)

BWK-codes: uc uv

Er bestaan twee eenheden om recreatieve infrastructuur aan te duiden nl. uc en uv. De eenheid uc is gebruikt om campings en caravanterreinen aan te duiden. De eenheid uv ‘recreatiezone’ heeft een ruimere betekenis. Deze eenheid kan zowel betrekking hebben op bebouwing voor verblijfs- of dagrecreatie zoals chalets, sporthallen, … (al dan niet met tuinen en beplanting), als op terreinen met recreatie-infrastructuur zonder dat het hier expliciet gebouwen betreft. Voorbeelden hiervan zijn de infrastructuur rond visvijvers, speeltuinen of sportterreinen.