BWK: Industrie (ui)

BWK-codes: ui

De eenheid ui omvat zones met (overwegend) industriële bebouwing en fabrieken. Ook verharde industrieterreinen, (grootschalige) waterzuiveringsinstallaties, e.d. zijn op deze wijze in kaart gebracht. Indien grote winkelcentra niet aansluiten aan woonkernen maar gelegen zijn op specifiek daarvoor ingerichte terreinen kunnen deze ook als ui gekarteerd zijn.