Natuurstreefbeelden vegetaties

Mannetjesereprijs is een kenmerkende soort van de natuurstreefbeelden droge heischrale graslanden en soortenrijke struisgraslanden.

Natuurstreefbeelden vegetaties worden omschreven aan de hand van het aanwezige vegetatietype. Voor herkenning zijn dus de kenmerkende plantensoorten van belang. Voorbeelden zijn dotterbloemgraslanden of een matig voedselrijk broekbos. Voor type 3 en 4 natuurterreinen komen alle Europees beschermde habitats en de regionaal belangrijke biotopen in aanmerking als streefbeeld. Voor type 2 komen ook nog een aantal andere ecologisch waardevolle vegetaties in aanmerking.

De verschillende natuurstreefbeelden vegetatie vind je hier.