Bruinrode wespenorchis

Epipactis atrorubens

Habitat: 

Bruínrode wespenorchis is een soort die groeit op voedselarme, droge, kalkrijke bodems, meestal in de halfschaduw, hoewel hier en daar ook wel planten in de volle zon aangetroffen worden. Vaak is ze te vinden in kalkgraslanden bij struweel, soms ook op stenige, matig begroeide hellingen. Onder die omstandigheden blijven de planten echter veel kleiner. De soort is zowel in naaldbos als in loofbos aan te treffen.