Natuurtype: Gewoon kweldergras-verbond

Het Gewoon kweldergras-verbond is een uiterst soortenarme pioniersvegetatie op zilte standplaatsen. Ze wordt gedomineerd door de Kweldergras. Het is in de eerste plaats een vegetatie van buitendijkse gebieden (lage schorren) die slechts sporadisch binnendijks aangetroffen wordt en dan meer bepaald uitsluitend in de Zwinpolders of de Historische Polders van Oostende.