Mor

strooisel dat weinig verteerd

Definitie: 

Er kunnen drie humustypes onderscheiden worden. Mull, moder en mor. Mor is een weinig verteerd organisch dek dat weinig of niet vermengd is met de onderliggende bodemlaag. Er komen ook bijna geen micro-organismen in deze humus voor zodat verdere afbraak moeilijk verloopt. Mul is een goed verteerde, sterk gemineraliseerde humuslaag die meestal geleidelijk overgaat in de onderliggende bodemlaag. Moder is een tussenvorm tussen mull en mor.