Nulbeheer van invasieve duizendknoop

Omschrijving: 

Deze maatregel houdt in dat men beslist om niet in te grijpen omwille van de hoge kostprijs, eventuele neveneffecten of om andere redenen. Bij nulbeheer wordt een ruigte van invasieve duizendknoop bewust gespaard van elke vorm van beheer of verstoring (inclusief kappingen).

Resultaten uit veldproeven geven aan dat duizendknoopruigten minder sterk uitbreiden wanneer ze onaangeroerd blijven. Hoe minder ze verstoord worden, hoe minder duizendknoop gestimuleerd wordt om ondergrondse uitlopers te vormen en bijgevolg hoe trager de uitbreiding.

Om verdere uitbreiding tegen te gaan, ter hoogte van een perceelsgrens bijvoorbeeld, kan in combinatie met het nulbeheer een ondergrondse barrière aangelegd die de wortelstokken van de duizendknoop tegenhoudt. De barrière bestaat uit een wortelwerend scherm (met een hoogte van 0,5 - 1,5m) dat vrij is van gaten en kieren. Het wortelwerend scherm wordt ingegraven in een sleuf van 10-20 cm breed en steekt best 5 cm boven het maaiveld uit. De installatie van een dergelijk wortelscherm zal het grootste deel van de wortelstokken tegenhouden, maar biedt geen garantie dat alle wortelstokken worden tegengehouden. Het ondergrondse scherm wordt best geïnstalleerd over de lengte waar de besmetting voorkomt en langs weerszijde 5 meter verder.

Voorbeeldprojecten:

Momenteel wordt nulbeheer van duizendknoopruigten toegepast in een aantal geselecteerde wegbermen en oevers onder beheer van het Departement MOW (Mobiliteit en Openbare Werken). Enkel wanneer duizendknoop voorkomt in een strook langsheen de weg wordt deze, omwille van veiligheidsredenen, meegemaaid met de overige vegetatie. De vlekken waar invasieve duizendknoop voorkomt, worden afgebakend met palen en koord en bij de algemene maaibeurt niet meegemaaid. Voor elke geplande maaibeurt wordt gecontroleerd of de afbakening nog intact is en of deze niet moet worden aangepast in functie van de uitbreiding van de haard. Ook nulbeheer van duizendknoopruigten vraagt een inspanning en goede samenwerking op het terrein.