Ontsnippering van het Zoniënwoud (LIFE+ OZON)

Doelgroep en doelstelling: 

LIFE+ OZON heeft als doel om de ecologische hotspots en leefgebieden van beschermde diersoorten (Natura 2000, Habitats Directive Annex II, IV en V) zoals watervleermuis (Myotis daubentonii), bosvleermuis (Nyctalus leisleri), boommarter (Martes martes), vliegend hert (Lucanus cervus), kamsalamander (Triturus cristatus) en bever (Castor fiber) opnieuw te verbinden.

Beschrijving: 

Het vierjarige OZON-project focust op de ecologische ontsnippering van het Zoniënwoud. Dat is nodig om de natuurlijke leefgebieden van bedreigde soorten in het bos opnieuw te verbinden en om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Daartoe komen er verschillende constructies, zoals een groot ecoduct, vier boombruggen en drie ecotunnels over en onder de R0 en E411. Tegelijkertijd komt er ook een ecoraster langs beide kanten van de R0 en zullen ook 18 bestaande tunnels en duikers opgeknapt worden. Tenslotte passen de bosbeheerders hun beheermaatregelen aan met onder meer een natuurvriendelijke herinrichting van de bosranden en een aanpassing van de recreatiezones. Voor alle informatie en een stand van zaken: http://www.zonienwoud.be/lifeozon/