Inventarisatie van kruidige biomassa

Wat ligt waar en hoeveel?

Om tot een levensvatbare productieketen te komen is het inschatten van de aanwezige kwaliteit en de ruimtelijke spreiding van de (gras)grondstof van belang. Met een inventarisatie kunnen we detecteren welke stromen er binnen de beheerde gebieden aanwezig zijn, met de focus op natuurgras, al kunnen ook heide en slootmaaisel deel uitmaken van deze inventarisatie. Daarnaast is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel hier van beschikbaar is, wanneer dit beschikbaar is en wat de kwaliteit hiervan is. Niet alleen voor het productieproces, maar ook voor de logistiek kan dit belangrijke data opleveren. De verwerkingsvorm en de kwaliteitseisen om tot een afgewerkte product te komen bepalen welke types en verschillende stromen samengevoegd kunnen worden om op die manier tot een betere logistiek te komen en een homogene (gras)grondstof.

Logo grasgoed

GrasGoed Rapport Inventarisatie WP3.1 en WP3.2

Bij het beheer van graslanden door natuurorganisaties komen jaarlijks duizenden tonnen los maaisel vrij. Een deel van dit maaisel kan mogelijk op een nuttige manier worden toegepast. In dit rapport wordt de inventarisatie beschreven van het beschikbare maaisel.