Graslanden: beschermingsbepalingen

Vanuit de natuurbehoudswetgeving (natuurdecreet en uitvoeringsbesluiten) kunnen de volgende beschermingsbepalingen van toepassing zijn op een grasland: 

BESCHERMING VEGETATIES EN KLE's

Het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen (KLE) - zoals graslandvegetaties in bermen - is in bepaalde gevallen verboden en in andere gevallen vergunningsplichtig vanuit het natuurdecreet. 

Meer info: https://www.ecopedia.be/wijzigen-van-kle-vegetatie

Graslandvegetaties in wegbermen (Vilda/Yves Adams)

BESCHERMING HPG

Het wijzigen van historisch permanente graslanden kan verboden zijn of onderworpen zijn aan de vergunningsplicht vanuit het natuurdecreet. Of de wijziging verboden dan wel vergunningsplichtig is, hangt af van de ligging van het HPG.

Het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, is VERBODEN als die graslanden gelegen zijn:

  1. in de groene bestemmingen (groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebieden) op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden;
  2. in beschermd cultuurhistorisch landschap;
  3. in SBZ Poldercomplex (BE2500932) en SBZ Het Zwin (BE2501033) als er voor die gebieden geen afwijkende instandhoudingsdoelstellingen (natuurdoelen) vastgesteld zijn die het wijzigen noodzakelijk maken;
  4. op de kaart opgemaakt door de Vlaamse regering. Het verbod geldt voor zover de HPG’s definitief zijn vastgesteld én gelegen zijn binnen een van de gebieden beschreven onder 1, 2 of 3.

In de volgende gebieden en zones is het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen VERGUNNINGSPLICHTIG:

  1. in valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden;
  2. in SBZ IJzervallei (BE 250083)
  3. in SBZs in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld;
  4. op de kaart opgemaakt door de Vlaamse regering. De vergunningsplicht geldt voor zover de HPG’s definitief zijn vastgesteld én gelegen zijn binnen een van de gebieden beschreven onder 1, 2 of 3.

BESCHERMING PERMANENTE GRASLANDEN

Voor de figuur 'permanent grasland' is er enkel een bepaling uitgewerkt in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

Waar het VEN gelegen is, vind je op de website www.geopunt.be(opent nieuw venster) terug (via lagen > natuur en milieu > natuur).

In VEN zijn een aantal handelingen verboden, zoals het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen en reliëfwijzigingen. De VEN-verboden lees je in art.25 van het Natuurdecreet(opent nieuw venster).

Het Maatregelenbesluit vult in art. 6 (opent nieuw venster)de VEN-verboden aan:

  • het scheuren van permanent grasland is verboden in de gebieden van het VEN
  • in VEN speelt bovendien de verscherpte natuurtoets: onvermijdbare schade MOET herstelbaar zijn.