Pesticiden als bestrijdingsmethode?

Bij de aanpak van probleemsoorten volg je steeds volgende hiërarchie:

1. Preventie

2. Snel opsporen en ingrijpen

3. Beheren en terugdringen

Bij het ingrijpen, beheren en terugdringen dient het gebruik van pesticiden (zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden) zoveel mogelijk vermeden te worden en dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van alternatieve bestrijdingswijzen. Het toepassen van pesticiden is enkel in laatste instantie en in specifieke gevallen te verantwoorden.

Insmeren stobbe (Frans Van Bauwel)

Wetgeving

Het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik pesticiden in het Vlaamse Gewest legt in artikel 5 de doelstelling vast voor het beheer van groen en verhardingen. Het pesticidenvrij terreinbeheer wordt bevorderd door het voorkomen van het gebruik van pesticiden, en door alternatieven bestrijdingsmethoden. Het besluit van 15 maart 2013 houdende duurzaam gebruik pesticiden voor niet land- en tuinbouw activiteiten bepaalt waar gebruiksbeperkingen of een verbod geldt en voor welke activiteiten die gelden. Naast deze regelgeving duurzaam gebruik pesticiden bevatten ook andere wetgevingen een gebruiksbeperking of verbodsbepaling over het gebruik van pesticiden. Voor bepaalde terreinen geldt een algeheel verbod op het gebruik van pesticiden. Bij plagen die een gevaar inhouden voor het milieu en voor de biodiversiteit zoals bepaalde invasieve exoten bestaat de mogelijkheid om af te wijken van het verbod. Dit kan enkel als er geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijze voor handen is. Alle informatie is te vinden op 'zonderisgezonder.' (opent nieuw venster)Informatie over verschillende persticiden en het al dan niet nodig hebben van een fytolicentie vind je op fytoweb.be (opent nieuw venster)

Het Decreet en Besluit Duurzaam Gebruik Pesticiden regelt het gebruik van pesticiden op terreinen en de uitzonderingsmogelijkheden voor de bestrijding van invasieve exoten. De beperkingen worden bepaald door de bestemming van een gebied en variëren naargelang de gebruiker. Welke wetgeving van toepassing is op je terrein kan je opzoeken op de website van zonderisgezonder(opent nieuw venster)  .

In Vlaanderen geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden op terreinen die horen bij een openbare dienst, op wegbermen, langs spoorwegen, in een strook van 6 meter tot het talud langsheen oppervlaktewater (1 m bij land- en tuinbouwgebruik), in waterwingebieden en in natuur- en bosgebieden.  

Voor openbare diensten geldt een verbod op het gebruik van pesticiden sinds 1 januari 2015. Voor particulieren geldt dat verbod sinds 1 juli 2017 (www.zonderisgezonder.be(opent nieuw venster)). Deze wetgeving is niet van toepassing op land- en tuinbouwgebruik.

Langs waterlopen gelden enkele specifieke afspraken!

Volgens het Decreet integraal waterbeheer mogen geen pesticiden gebruikt worden op minder dan 1 meter van oppervlaktewater (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), 2015). Op minder dan 6 meter van oppervlaktewater is er een verstrengde regelgeving waarbij commerciële activiteiten (uitgezonderd land- en tuinbouw) en openbare diensten geen pesticiden mogen gebruiken zonder de aanvraag van een afwijking. Deze afstand is te rekenen vanaf de bovenkant van het talud van het waterlichaam.