Passende beoordeling

Effectstudie in SBZ

Definitie: 

Een studie van een ingreep die de effecten onderzoekt van deze ingreep op een Speciale Beschermingszone (habitat- en vogelrichtlijngebied), met betrekking tot de staat van instandhouding van habitattypes en soorten. Mitigerende en compenserende maatregelen kunnen er deel van uitmaken.