Indicator van een goede toestand

Natuur in goede conditie

Definitie: 

Indicatoren van een goede toestand van natuurstreefbeelden en Natura-2000 habitats duiden op goed ontwikkeld biotoop. Bij Natura-2000 habitats worden hiervoor LSVI-sleutelsoorten gebruikt. Bij andere biotoopindelingen zoals de regionaal belangrijke biotopen (rbb's) gebruiken we kenmerkende soorten. Daarom dat we deze samen benomen met de term 'indicatoren voor een goede toestand'.

LSVI-sleutelsoorten en kenmerkende soorten zijn bijna hetzelfde, er is wel een subtiel verschil. LSVI-sleutelsoorten zijn bepaald om de toestand van een habitat na te gaan. Kenmerkende soorten zijn bepaald om een type te herkennen. Maar vermits kenmerkende soorten zeer typisch moeten zijn voor een bepaald biotoop duidt hun aanwezigheid vaak ook op een goede toestand.