Grote lisdodde

Grote lisdodde, Riet en grote zeggensoorten zoals Moeraszegge kunnen moerassen volledig domineren. Een toename van deze soorten in kalkmoeras is dan ook niet wenselijk. Een goed maaibeheer en het behouden van een voedselarme situatie is nodig om het kalkmoeras open te houden. Verdroging en eutrofiëring zijn te vermijden want zij zorgen ervoor dat forse en dominant soorten de vegetatie overnemen.