Overhangende takken en doorschietende wortels: wat zegt de wet?

De aanplantdatum van de boom bepaalt de wetgeving die van toepassing is

Hoe je met overhangende takken of doorschietende wortels om kan gaan, vind je bij ons in verschillende wetteksten terug.

  • In het Veldwetboek uit 1886 staan de regels van toepassing op bomen die voor september 2021 reeds aanwezig zijn op terrein
  • de regels uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op bomen die vanaf september 2021 worden aangeplant.

Op een aparte pagina gaan we in op de te respecteren plantafstanden. 

Bomen reeds aanwezig op 1 september 2021

Op de bomen die in september 2021 reeds aanwezig zijn op terrein, is art.36 van het Veldwetboek van toepassing:

“Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden. Vruchten die vanzelf op het eigendom van de nabuur vallen behoren de nabuur toe.

Degene op wiens erf wortels doorschieten mag ze aldaar zelf weghakken. Het recht om wortels weg te hakken of takken te doen afsnijden verjaart niet”

Belangrijk om weten is dat als de boom afsterft als gevolg van de wortelschade of zelfs omwaait en schade veroorzaakt dan kan de schade verhaald worden op de veroorzaker!

Bomen die vanaf september 2021 worden aangeplant

Op bomen geplant vanaf september 2021, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, boek 3 Goederen, art. 3.134 van toepassing:

Indien een eigenaar van beplantingen waarvan de takken of wortels doorschieten over de perceelsgrens, nalaat de doorschietende takken of wortels te verwijderen binnen zestig dagen na een ingebrekestelling per aangetekende zending van de nabuur, kan deze laatste eigenmachtig, op kosten van de eigenaar van de beplantingen, deze takken of wortels wegsnijden en zich toe-eigenen.

Als de nabuur het doorschietende zelf wegsnijdt, draagt hij zelf het risico voor de schade die hij aan de beplantingen toebrengt.

Hij kan eveneens eisen dat de eigenaar dit wegsnijdt, tenzij de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen belang. Het recht om de verwijdering te eisen, kan niet uitdoven door verjaring.

Bij bomen die reeds op terrein aanwezig zijn op 1 september 2021 mag de eigenaar niet zelf ingrijpen wat overhangende takken betreft! Op die bomen is het Veldwetboek van toepassing.