Klimaatmitigatie in natuur en natuurbeheer

Klimaatmitigatiemaatregelen zijn maatregelen om de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. De belangrijkste maatregel is natuurlijk de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk zo laag mogelijk te krijgen. Natuur kan een deel van de uitgestoten CO2 opslaan. Maar deze opslagcapaciteit is beperkt zeker ten opzichte van de huidge hoeveelheden CO2 die worden uitgestoot.

Als hoofddoestelling heeft natuurbeheer het behouden van de biodiversiteit en de daaraan verbonden ecosysteemdiensten. Vele maatregelen voor biodiversiteit zijn ook goed voor het klimaat.  Wat klimaatmitigatie betreft is het belangrijk dat we bij natuurbeheer rekening houden met het:

  • bewaren van natuurlijke biotopen waarin veel CO2 is opslagen
  • herstel van biotopen die veel CO2 kunnen opslaan.
  • opletten met beheermaatregelen die kunnen zorgen voor uitstoot van CO2.
In natte natuur zoals venen, broekbossen en vochtige hooilanden zit zeer veel CO2 opgeslagen. (Yves Adams)

Om koolstofvoorraden te beschermen is het van essentieel belang om de koolstofhotspots, locaties met bovengemiddelde koolstofvoorraden, te detecteren en beschermen. Via onderstaande links geven we een overzicht van bijdragen die natuurtypes en natuurbeheer in Vlaanderen kunnen leveren aan klimaatmitigatie en vertaalt ze naar concrete toepassingen op het terrein. De nadruk ligt hierbij op koolstoflekken, koolstof die verloren gaat door het gevoerde beheer, waarbij we aanbevelingen voor koolstofvriendelijk beheer trachten op te lijsten. De gegevens hier houden evenwel geen rekening met de impact van koolstofvriendelijke beheermaatregelen op de biodiversiteit of andere ecosysteemdiensten van natuurgebieden. Dit lag buiten de scope van deze studie. Trade-offs en synergiën die  werden tegengekomen, worden wel kort beschreven. Het correct inschatten van de impact van bepaalde maatregelen is heel sterk context gebonden en het maken van de juiste afwegingen of het stellen van prioriteiten is een belangrijke taak die weggelegd is voor terreinbeheerders en beleidsmakers.