Graslanden en klimaatverandering

De komende decennia verwachten we belangrijke verschuivingen in het klimaat in Vlaanderen. De temperatuur zal stijgen, de winters worden natter en de zomers droger. Enkele extreme weersfenomenen zoals hittegolven, langdurige droogteperiodes, overstromingen en stormen zullen sterk toenemen. Dergelijke wijzigingen in het klimaat hebben een impact op de halfnatuurlijke vegetatie. Voor het graslandenlandschap als geheel verwachten geen dramatische impact op de meest dominante structuren: een graslandvegetatie is typisch beter aangepast aan een klimaat met een droog, warm seizoen. Het toekomstige klimaat zal dus dichter aanleunen bij de natuurlijke klimaatenveloppe van graslanden.

Toch verwachten we dat de huidige samenstelling en structuur van graslanden onder druk komt te staan.

  • Graslandenvegetaties zullen logischerwijze evolueren naar ‘verwante' vegetaties die typisch voorkomen op iets drogere standplaatsen.
  • Op vlak van graslandstructuur verwachten we een verschuiving naar vegetaties met:
    • een hogere bedekking van grassen,
    • een hogere bedekking van diepwortelende, meerjarige soorten en/of
    • een hogere bedekking van éénjarigen voor standplaatsen met zeer diepwegzakkende watertafels.
  • Graslandvegetaties die goed bestand zijn tegen overstromingen, zoals zilverschoongraslanden, zullen wellicht toenemen.
  • Graslanden zullen vooral in het voorjaar en najaar een hogere productie kennen, terwijl in de zomer de productie eerder zal dalen.

Houtige kleine landschapselementen in het graslandenlandschap zijn gevoeliger voor klimaatwijziging, vooral voor droogte en stormen. We verwachten dat de meest gevoelige soorten zullen verdwijnen

Graslanden die goed tegen overstromingen kunnen zoals Zilverschoongraslanden zullen mogelijks in de toekomst toenemen. (Inverde, Wim Massant)