Gevlekte witsnuitlibel

De Gevlekte witsnuitlibel is een zeer zeldzame soort in Vlaanderen. Het habitat bestaat meestal uit vrij ondiep, helder en beschut water. De oevervegetatie is goed ontwikkeld met riet of zegges, maar op het water liggen weinig drijvende waterplanten. Aan de overgang van water naar land is er een verlandingsvegetatie (overgangsveen) aanwezig. De soort komt zowel voor in laagveenmoerassen in de heide als in veenmoeras met kalkrijke kwel.