Vlozegge

Vlozegge stelt zeer hoge eisen aan bodem en waterhuishouding. De soort gedijt enkel op zwak zure, fosfaatarme en vochtige humeuze zandgrond of veen. Bovendien is er een perfect evenwicht nodig tussen (zuur) oppervlaktewater en (basisch) grondwater, een situatie die onder meer kenmerkend is voor blauwgrasland (6410). Ook in kalkmoeras (7230) waar hier en daar wat zuurder regenwater blijft staan kan je vlozegge vinden.