Bosuitbreiding wetgeving

Heb ik vergunningen nodig bij bosuitbreiding/bebossing/bosaanplant?

Om bossen aan te planten heb je zelden een vergunning nodig! Enkel als de bossen aangeplant worden in het landbouwgebied of als de bebossing de vegetatie wijzigt op terrein, dan moet je met een aantal regels rekening houden.  

We verduidelijken ze hieronder.

. (RCA)

Bossen aanplanten in landbouwgebied

  • In landbouwgebied is voor bosaanplanting een vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de aanplanting gebeurt. Het college beslist binnen dertig dagen na de indiening van de aanvraag. Doet het dit niet binnen die termijn, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn. De weigering van de vergunning is met redenen omkleed; binnen een maand na de kennisgeving kan tegen de weigering (niet de goedkeuring!) beroep worden ingesteld bij de bestendige deputatie (Veldwetboek, art.35bis§5(opent nieuw venster)).
  • Naast deze vergunning is ook een advies van Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Beleidscoordinatie en omgeving (ABCO) én van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nodig. Het advies wordt verleend binnen een termijn van 20 dagen. De termijn begint te lopen op de datum van verzending. Bij gebrek aan advies binnen deze termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn (Bosdecreet, art.87, vierde lid(opent nieuw venster)).
  • Bosaanplantingen in landbouwgebied moeten op minstens 6 meter van de scheidingslijn tussen twee erven gebeuren (Veldwetboek, art.35bis§5(opent nieuw venster)). De zone van 6 meter mag gebruikt worden om een bosrand tot ontwikkeling te laten komen: struiken, heesters en ruigte kunnen er wel. 

Onder landbouwgebied verstaan we 'de voor de landbouw bestemde gedeelten van het grondgebied', nl. de ruimtelijke bestemming agrarisch gebied of daarmee gelijkgesteld bestemmingsgebied (= gele kleur op de bestemmingsplannen).

Vegetatiewijziging door bebossing

Zorgt de aanplant van bos ervoor dat vegetatie op het terrein wijzigt?

Dan houd je rekening met de complexe regelingeving rond vegetatiewijzigingen uitgewerkt in het Natuurdecreet.

Dit betekent dat:

  • in het Vlaams Ecologisch Netwerk(opent nieuw venster) de bebossing verboden zal zijn en je een VEN-ontheffing moet aanvragen om te mogen bebossen.
  • in het Europese Natura 2000 Netwerk(opent nieuw venster) de bebossing vergunningsplichting kan zijn en je een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen moet aanvragen voor de bebossing. Mogelijks moet er ook een passende beoordeling worden opgemaakt (na overleg met ANB).
  • in de rest van Vlaanderen(opent nieuw venster) kan het verboden zijn om vegetaties te wijzigen (en dan heb je een afwijking nodig op dit verbod) of kan het wijzigen van vegetaties onderhevig zijn aan de vergunningsplicht en dan heb je een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen nodig om te bebossen.

Informeer u bij 1700.be, de gemeente of het Agentschap voor Natuur en Bos via https://www.natuurenbos.be/natuurwijzigen(opent nieuw venster).

Bebossen in beschermd erfgoed?

Wil je gronden bebossen die beschermd zijn vanuit Onroerend Erfgoed? Dan vraag je best na of er een toelating van Agentschap Onroerend Erfgoed nodig is.

Heb je een andere vergunning nodig om de bebossing uit te voeren dan vraagt de vergunningsverlenende overheid advies aan Agentschap Onroerende Erfgoed en hoef jij geen toelating meer te vragen!

https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/vraag-je-toelating-voor-werken-online-aan(opent nieuw venster)

Meer dan 10 hectare bebossen?

Bebossingen van meer dan 10 hectare zijn onderworpen aan verplichting om een Milieu-effectenrapport op te maken.

Ontheffing op deze verplichting is mogelijk ('eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer bedraagt' staat op bijlage II staat van het project-MER besluit).

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/wanneer-ben-ik-mer-plichtig(opent nieuw venster)