Typische faunasoorten van de verschillende Natura 2000 habitattypes, in functie van de beoordeling van de staat van instandhouding op niveau Vlaanderen

Dit is de lijst van typische faunasoorten per Natura 2000 habitattype, de zogenaamde habitattypische soorten. Dergelijke lijst kan gebruikt worden bij de beoordeling van de kwaliteit van de Natura 2000 habitattypen. Typische soorten zijn geen soorten die, in tegenstelling tot de soorten van bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn en van bijlage I van de Vogelrichtlijn, op zichzelf beschermd moeten worden. Ze dienen als instrument voor de beoordeling.