Soortenbeschermingsprogramma voor weidevogels in Vlaanderen met focus op Grutto (Limosa limosa) en Wulp (Numenius arquata)

De aanleiding voor de opmaak van dit soortenbeschermingsprogramma is de verslechterende situatie van de populaties van een aantal typische weidevogels zoals Wulp en Grutto, die ondertussen op de Vlaamse rode lijst (Devos et al, 2016) respectievelijk als bedreigd en kwetsbaar zijn gecatalogeerd. De achteruitgang van deze trekvogels is een internationaal gegeven; het herstel van de populaties vergt dan ook een grensoverschrijdende aanpak. Internationaal werden recent initiatieven ontplooid op Europese schaal (EU International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe (2018-2028) of een nog breder internationaal kader zoals de Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA) (International Single Species Action Plans). De opmaak van dit soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor weidevogels in Vlaanderen dient als Vlaamse bijdrage binnen dit ruimer internationaal kader beschouwd te worden.