Soortbeschermingsprogramma voor de kamsalamander

Het soortenbeschermingsprogramma opf SBP van de kamsalamander omvat een beschrijving van de ecologische behoeftes van deze soort, alsook een concreet actieprogramma. Daarbij worden per populatie acties voorgesteld voor zowel de water- als landhabitats.