Paddenstoelen in het natuurbeheer - OBN preadvies paddenstoelen - Deel2: Mycoflora per natuurtype

Dit rapport slaat een brug tussen beheerders van bos- en natuurterreinen aan de ene kant, en mycologen die inventarisaties uitvoeren in bos en natuur aan de andere kant. De publicatie bestaat uit twee delen: * Deel 1 (apart downloadbaar) bevat algemene informatie over paddenstoelen, hun ecologische rol, algemene knelpunten en kennislacunes; * Deel 2 (dit deel) bevat een overzicht van de mycoflora per natuurtype met kwaliteitsindicatoren per biotoop. Hierbij wordt de nieuwe (Nederlandse) indeling in ‘natuurtypen’ en ‘beheertypen’ als kapstok gebruikt. De indeling in ‘natuurtypen’ is vooral gebaseerd op abiotische condities (basenrijkdom, nutriëntenrijkdom en waterhuishouding). De natuurtypen zijn bedoeld voor gebruik op landelijk en provinciaal niveau. De verdere onderverdeling van ‘natuurtypen’ in ‘beheertypen’ sluit zo goed mogelijk aan op de schaal waarop terreinbeheerders werken. Verder is zoveel mogelijk aangesloten bij Natura 2000-habitattypen. Per beheertype wordt een tabel gegeven met een selectie van kenmerkende soorten die gebruikt kunnen worden als ‘kwaliteitsindicatoren’.