Paddenstoelen in het natuurbeheer - OBN preadvies paddenstoelen - Deel1: Ecologie, knelpunten en kennislacunes

Ondanks het functionele belang van paddenstoelen in natuurbeheer is nog zeer weinig meerjarig onderzoek is gedaan naar het effect van beheermaatregelen op paddenstoelen. Wel is het duidelijk dat de hoge stikstofdepositie in Nederland één van de belangrijkste knelpunten vormt voor veel paddenstoelen waarbij de voedselrijke situatie zichzelf in stand houdt.
Dit rapport slaat een brug tussen beheerders van bos- en natuurterreinen aan de ene kant, en mycologen die inventarisaties uitvoeren in bos en natuur aan de andere kant. Beheerders blijken vaak wel (meer) rekening te willen houden met paddenstoelen, maar de kennis over paddenstoelen is sterk versnipperd en slecht toegankelijk. Met de inventarisatieverslagen en ‘kale soortenlijsten’ zonder toelichting die mycologen bij beheerders neerleggen kunnen beheerder vaak weinig. Dit rapport wil daar verandering in brengen.
Per beheertype worden in de hoofdstukken vijf t/m negentien de mogelijkheden voor behoud en herstel van de mycoflora besproken. Er worden daarbij twee sporen gevolgd. In de eerste plaats worden de abiotische randvoorwaarden voor een rijke mycoflora in beeld gebracht en wordt aangegeven welke voor paddenstoelen belangrijke landschapselementen schaars geworden zijn. Een tweede spoor vormt een overzicht van het vanuit mycologisch perspectief gewenste beheer en het effect van diverse maatregelen op de mycoflora op basis van onderzoek en veldervaringen van mycologen.
De publicatie bestaat uit twee delen:
* Deel 1 (dit deel) bevat algemene informatie over paddenstoelen, hun ecologische rol, algemene knelpunten en kennislacunes;
* Deel 2 (apart downloadbaar) bevat een overzicht van de mycoflora per natuurtype met kwaliteitsindicatoren per biotoop.