Onderzoek naar het voorkomen van de Grote modderkruiper in Vlaanderen en meer specifiek naar de populatiegrootte en de overlevingskansen in het natuurreservaat het Goorken te Arendonk

De status van de Grote modderkruiper in Vlaanderen wordt beschreven als ‘onvoldoende gekend, maar met uitsterven bedreigd’. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de populaties in Vlaanderen en wordt de grootste populatie, die in Arendonk, beschreven. Er worden eveneens beheervoorstellen gedaan, zoals voorzichtig gefaseerd ruimen. Grote modderkruipers zijn immers erg gevoelig voor een verkeerd beheer. Een verdere realisatie van ondiepe delen met een afwisselend plas-dras maaiveld is eveneens van belang in het kader van een goede habitatontwikkeling van de soort. De voortplanting gebeurt immers bij voorkeur in ondiep, snel opwarmend water, zoals overstroomde rivieroevers en tussen vegetatie zoals riet en pitruspollen. Hier mogen geen kruidruimingen gebeuren voor eind september aangezien de dieren een vrij late paaiperiode hebben, hun (massale) aanwezigheid in dense vegetatie (en riet) en vanwege de ‘droogteslaap’ in de zomer. Niet alleen het massaal schonen, maar ook de inspoeling van grote aantallen predatoren kan verantwoordelijk zijn voor het achteruitgaan van de populatie. Met name van baars wordt verwacht dat deze soort een grote predatiedruk kan geven op modderkruipers. Niet alleen het massaal schonen, maar ook de inspoeling van grote aantallen predatoren kan verantwoordelijk zijn voor het achteruitgaan van de populatie. Met name van baars wordt verwacht dat deze soort een grote predatiedruk kan geven op modderkruipers.