Monitoringsprotocol zoogdieren: Europese hamster, hazelmuis, das en Europese otter

Dit rapport beschrijft de meetnetten voor de monitoring van de zoogdieren Europese hamster (Cricetus cricetus), hazelmuis (Muscardinus avellanarius), das (Meles meles) en Europese otter (Lutra lutra). Het doel van deze monitoring is om tot een populatietrendschatting te komen op Vlaamse schaal. Hazelmuis wordt jaarlijks geteld via transecttellingen. Hamster wordt jaarlijks opgevolgd door een gebiedstelling, waarbij op stoppelvelden, waar graan werd geteeld, gezocht wordt naar burchten. Bij de das wordt het aantal bezette burchten in een driejaarlijkse cyclus opgevolgd. Voor de Europese otter wordt een ‘inhaalslag’ voorgesteld. Dit is een doorgedreven verkenning als aanloop naar een eventueel toekomstig meetnet.