Ecologie en beheer van kruidenrijke akkers op de zandgronden

De kern van dit rapport is een strategie voor het ontwikkelen en beheren van kruidenrijke akkers. Onderdeel van deze strategie zijn het besluit om al dan niet kruidenrijke akkers te gaan ontwikkelen en de selectie van kansrijke percelen binnen een gebied, het vaststellen van doelen voor flora en bodem en van het daarbij horende type akkerbeheer, de uitvoering van het akkerbeheer, de soortensamenstelling verbeteren door herintroductie en uitwisseling van ongeschoond zaaigoed, grond en maaisel en monitoring van bodem en flora. Het ontwikkelen en beheren van kruidenrijke akkers gaat niet samen met een rendabele productie. De inkomsten uit de oogst zijn gering en de beheerkosten zijn hoog, waardoor goed ontwikkelde kruidenrijke akkers jaarlijks minimaal 500 euro per ha kosten. In dit rapport zijn een aantal uiteenlopende vormen van herstel- en eindbeheer uitgewerkt