Is de hamster gebaat bij een bejaging door de vos?

In Nederlands Zuid-Limburg worden sinds 2002 Hamsters geherintroduceerd. Om de kans op een succesvolle herintroductie van de Hamster zo groot mogelijk te maken, zijn de afgelopen jaren naast het aangepaste beheer ook andere beschermingsmaatregelen genomen, waaronder het afschieten van Vossen (Vulpes vulpes). Het afschieten van Vossen is controversieel. De resultaten van dit onderzoek maken aannemelijk dat het afschieten van Vossen voor de bescherming van wilde hamsterpopulaties nauwelijks zinvol lijkt. Wilde Hamsters blijken een uitstekende overleving te hebben in de huidige leefgebieden met hamstervriendelijk beheer, waardoor extra beschermingsmaatregelen overbodig lijken. Voor het voortbestaan van een wilde hamsterpopulatie kan daarom worden volstaan met het continueren van het hamstervriendelijke beheer. Voor een startende hamsterpopulatie zou afschot wel tot een toename van de overleving kunnen leiden. Voor een populatie die slechts uit een klein aantal individuen bestaat, telt ieder individu, waardoor een geringe toename van de overleving al een positief effect kan hebben op de slagingskans van een herintroductie. Naast afschot dienen dan ook andere
beschermingsmaatregelen toegepast te worden, zoals het plaatsen van een schrikdraadraster om de kans op een succesvolle herintroductie zo groot mogelijk te maken.