Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen

Dit artikel geeft de resultaten van een veldonderzoek naar de invloed van begrazingsintensiteit op de soortenrijkdom van sprinkhanen, Heidecicade, vlinders, zweefvliegen, bijen en mieren. Er werd vastgesteld dat de intensief begraasde heide het rijkst aan insectensoorten is. Dat vonden de onderzoekers niet verrassend. De kenmerkende fauna van de heide heeft zich dus al eeuwenlang ontwikkeld onder invloed van grazers. Kortom: een heide zonder grazers is een incompleet systeem waar een kenmerkende fauna niet veel kansen heeft. Maatwerk bij begrazing blijft echter noodzakelijk en ook zeer extensief begraasde heide of onbegraasde hei dat een andere beheervorm ontvangt om het open karakter te behouden hebben waarde voor onder andere reptielen, broedvogels en insecten als Spiegeldikkopje, koepelnestbouwende mierensoorten, Heidecicade en Donkere langlijf. Een gradiënt in begrazingsdruk is dus het streefdoel.