Graslanden: wetgeving en beleid

Verspreid over Vlaanderen komen graslanden in verschillende vormen en fases voor. Ze vertegenwoordigen een belangrijke biotoop voor planten- en diersoorten met tal van natuurwaarden en een vaak hoge biodiversiteit. Graslanden moeten beheerd worden of ze evolueren spontaan naar bos. Binnen het natuurbeheer gebeurt dit in het kader van biodiversiteit en de bescherming van bedreigde en zeldzame soorten. Binnen de landbouw beheert men in functie van de voeding van het vee (nastreven hoge productiviteit van goed verteerbare grassen) en de bescherming van het landbouwmilieu (tegengaan erosie, bufferen van de omgeving).

Beide beleidsdomeinen erkennen het belang van (het behoud van) graslanden en hebben maatregelen uitgewerkt om waardevolle graslanden te beschermen. Als gevolg hiervan kan het wijzigen van waardevolle graslanden verboden of vergunningsplichtig zijn.

Vlaanderen telt tienduizenden hectares waardevolle graslanden. Ongeveer 12.000 hectare waardevolle graslanden bevindt zich in de landbouwstreek ‘Polders’ in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Omdat deze streek heel belangrijk is voor zowel landbouw als natuurbehoud, besliste de Vlaamse regering om voor dit gebied, een actuele kaart met waardevolle graslanden op te maken. Deze kaart werd officieel vastgesteld op 27/11/2015 door de Vlaamse regering. Voor de rest van Vlaanderen baseert men zich op de BWK.

Dit traject loodst je door de bescherming van waardevolle graslanden in Vlaanderen en de gevolgen van deze bescherming.