Waterpostelein

Lythrum portula

Habitat: 

Waterpostelein is een soort van matig voedselarme, matig zure, natte of vochtige, zandige tot lemige bodems. Droogvallende plekken met weinig plantengroei bieden deze soort met pionierskarakter de beste kansen voor groei en rijke zaadproductie. Jarenlange perioden van permanente onderdompeling en schijnbare afwezigheid overbrugt waterpostelein gemakkelijk met behulp van een zaadbank. Ze kan in uiteenlopende milieus opduiken, zoals de oeverzone van vennen of (visteelt)vijvers, moerassige heiden, niet te sterk beschaduwde bospaden en zandige wegen, duinpannen, droogvallende greppels en natte graslanden.