Voederwikke, vergeten wikke en smalle wikke

Vicia sativa

Habitat: 

Smalle wikke is een erg variabele soort. De precieze verspreiding van de drie in Vlaanderen vastgestelde ondersoorten (voederwikke, vergeten wikke en smalle wikke) is onvoldoende bekend. Hier wordt de naam smalle wikke gebruikt als overkoepelende aanduiding voor de soort. Smalle wikke heeft een brede ecologische amplitude. De bodems waarop de soort gedijt, zijn vochtig tot droog, voedselarm tot matig voedselrijk en in de regel niet sterk zuur. Smalle wikke wordt (of werd) het meest aangetroffen in akkers (vooral graanakkers). Daarnaast komt de soort talrijk voor in niet te ruige, niet te voedselrijke bermen. Als weinig kieskeurige pionier, verovert smalle wikke ook gemakkelijk een plekje in min of meer schraal grasland, duingrasland of braakland, op stortterreinen met hopen aarde enz.