Veenbies

Scirpus cespitosus

Habitat: 

Veenbies is in Vlaanderen een typische soort van intacte natte heiden. Ze komt voor op zure, voedselarme, sterk humeuze zandbodems en op veen. De standplaatsen zijn steeds erg nat, met een matig fluctuerende watertafel die in het zomerhalfjaar slechts enkele decimeter onder het maaiveld zakt. Eventuele overstromingen zijn maar van korte duur. Bij een geringe mineralisatie van het veen kan de soort zich uitbreiden, bij verdere verdroging van de standplaats verdwijnt ze.