Scherpe fijnstraal

Erigeron acer

Habitat: 

Scherpe fijnstraal is een soort van droge tot vochtige graslanden op voedselarme, basische tot zwakzure bodems. ln duinen staat ze in droog, zonnig, open grasland, in open kruipwilgstruweel en in mosduin. Op een aantal plaatsen staat ze ook in gefixeerde helmduinen en pioniersduintjes. ln het binnenland staat ze onder andere op zandige opgespoten terreinen, op spoorwegballast en sintels, en in neutrale, open, zandíge pioniersmilieus en graslanden.