Rivierkruiskruid

Senecio fluviatilis

Habitat: 

Rivierkruiskruid is een eerder lichtminnende soort, die in natuurlijke omstandigheden steeds te vinden is in de onmiddellijke omgeving van stromend water, dikwijls langs de benedenloop van grote stromen en rivieren. Deze stroomdalplant groeit met haar lange wortelstokken meestal in zeer voedselrijk kleiig- zandig, lemig-zandig of kleiig sediment, vaak in grote tot zeer grote groepen. Gewoonlijk staat de soort er op de hogere oeverranden, in zomen of op open plekken in zachthoutooibos (bv. wilgenbos) en hardhoutooibos. Ze groeit doorgaans op uitgesproken natte bodems en doorstaat goed overspoeling. Ze kan ook gevonden worden in de oeverruigtevegetaties van het zoet- en soms het brakwatergetijdengebied.