Muurhavikskruid

Hieracium murorum

Habitat: 

De havikskruiden vormen een uiterst ingewikkelde groep. Tussen de verschillende soorten bestaan overgangsvormen, wat een correcte determinatie bemoeilijkt. Het soortbegrip wisselt daarenboven nog al eens naargelang de flora. Wij hanteren LAMBINON et al. (2004). Muurhavikskruid houdt van matige schaduw, en groeit op matig droge tot matig natte, matig zure tot kalkrijke, eerder voedselarme gronden. De soort verkiest duidelijk lemige bodems of in ieder geval iets lemige zandbodems enerzijds en stenige of rotsige substraten anderzijds. Meestal groeit dit havikskruid op kale plekken zonder enige strooisellaag. De standplaatsen zijn divers. Dikwijls groeit de soort op muren (gebouwen, tuinmuren, keermuren) of aan de voet ervan, wat meteen verklaart waarom ze vaak waargenomen wordt in stedelijke gebieden. Vergelijkbaar zijn de groeiplaatsen op spoorwegterreinen en mijnsteenbergen. Daarnaast groeit de soort ook in bosranden, langs brede boswegen, op open plekken en langs oude houtkanten en hagen.