Mantelanjer

Petrorhagia prolifera

Habitat: 

Mantelanjer groeit steeds op open, zonnige en droge, kalkrijke zandgrond of stenige grond, zoals kalkgrashellingen en dergelijke. De meeste vindplaatsen in Vlaanderen bestaan uit open, grazige plekken op opgespoten terreinen, in wegbermen of op stenige braakliggende terreinen.