Liggende klaver

Trifolium campestre

Habitat: 

Liggende klaver is een soort van voedselarme tot matig voedselrijke graslanden op droge, basische of zwak zure bodems. Liggende klaver groeit op zonnige plaatsen in iets verruigde duingraslanden, in weg- en kanaalbermen, op spoorwegterreinen, en op allerlei opgevoerde gronden in verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden. In graslanden groeit de soort vooral op wat meer open plaatsen in de vegetatie.