Koekruid

Vaccaria hispanica

Habitat: 

Koekruid is een soort van pioniersvegetaties op vochtige, matig voedselrijke en kalkrijke bodems. Het is een typische soort van bouwland, die vroeger in Vlaanderen vooral voorkwam als onkruid in graanakkers op kalkhoudende gronden. Daarnaast stond ze ook in akkers met wikke of luzerne. Tegenwoordig is de soort volledig uit dat milieu verdwenen en is ze beperkt tot ruderale groeiplaatsen, onder andere braakliggende gronden, stortplaatsen, loskades langs kanalen, spoorwegterreinen en wegranden. Daar houdt ze meestal slechts kortstondig stand.