Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa

Habitat: 

Knopig helmkruid is een halfschaduwplant van vochtige tot matig natte, voedselrijke en humeuze, zandig-kleiige tot lemige of lemig-kleiige bodems. Extreem zure of kalkrijke bodems worden gemeden. Het meest komt dit helmkruid voor in iets lichtrijkere bosbegroeiingen, voor zover de bodem niet te arm is. In meer gesloten bosbestanden komt de soort in hoofdzaak voor langs de randen of op open plekken. Op kapvlakten kan ze zich soms talrijk ontwikkelen. Op echt natte plekken binnen het bos vindt men de soort nauwelijks. Ook groeit knopig helmkruid langs of in houtkanten, hagen en bermen met ruigtevegetaties.