Heggedoornzaad

Torilis japonica

Habitat: 

Heggendoornzaad is een eenjarige schermbloemige die meestal als jong rozet overwintert en pas in de volle zomer bloeit. De soort houdt van vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, basische bodems. Heggendoornzaad komt voor in heggen, bosranden en struwelen, op kapvlakten, in wegbermen, op spoorwegtaluds, in weilanden, droge greppels en droge ruigten, en op braakland. De soort groeit op zandige tot zavelachtige bodems (leemhoudend zand), maar kan ook op kalkrotsen gedijen dankzij de diepe penwortel.